portal

پرتال داخلیپرتال داخلی شرکت فانا، سامانه ای بر پایه ی ثبت کلیه ی اطلاعات کلیدی در فرآیندهای اصلی شرکت شامل مدیریت تأمین قطعات، مدیریت تولید محصولات، مدیریت کنترل کیفیت محصولات، مدیریت نصب، راه اندازی، آزمایش تحویل و پشتیبانی محصولات، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت مالی، اداری، پرسنلی، انبار و نظارت بر آنها، گزارش گیری و تحلیل داده های ثبت شده و … به منظور بهبود فرآیندهای سازمان است