بازديد جناب آقای دکتر واعظی وزير محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات از سيستم های شرکت فانا