نمايشگاه صندوق حمايت از تحقيقات و صنايع الکترونيکی با حضور وزير محترم صنعت، معدن و تجارت