بازديد جناب آقای مهندس کاظم الراشد وزير محترم ارتباطات عراق از سيستم های شرکت فانا